12 Nisan 2021 Pazartesi

Avrupa Konseyi Parlemento Meclisi Kararları

Şimdi gezinirken bunu buldum; İnsan Hakları kısmının altında yazan bu; 

60 Measures must however not violate the right and liberty of an individual to bodily autonomy and informed consent, as guaranteed by articles 2 and 5 of the Oviedo Convention. The Convention protects the dignity and identity of all human beings and guarantees everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms with regard to the application of biology and medicine. Article 2 sets out that the interest and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science. Moreover, article 5 states that an intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it. In the case of vaccine hesitancy, this implies that vaccines cannot be forced upon an individual.
60 Bununla birlikte, önlemler, Oviedo Sözleşmesinin 2. ve 5. maddelerinde garanti edildiği üzere, bir bireyin bedensel özerklik ve bilgilendirilmiş rıza hakkı ve özgürlüğünü ihlal etmemelidir. Sözleşme, tüm insanların haysiyetini ve kimliğini korur ve biyoloji ve tıbbın uygulanmasına ilişkin olarak, ayrım gözetmeksizin, bütünlüklerine ve diğer haklara ve temel özgürlüklere saygıyı herkese garanti eder. Madde 2, insanın çıkar ve refahının, toplumun veya bilimin yegane çıkarına üstün geleceğini belirtir. Ayrıca 5. madde, sağlık alanında bir müdahalenin ancak ilgili kişinin kendisine ücretsiz ve bilgilendirilmiş onay verdikten sonra yapılabileceğini belirtmektedir. Aşıda tereddüt durumunda bu, aşıların bir kişiye zorlanamayacağı anlamına gelir.

61 It is thus clear that vaccination cannot be forced upon an individual under normal circumstances. However, some have raised the question whether vaccines should be mandatory, for example as a condition to work with or care for older people and people who are at high risk of severe illness or death from Covid-19. This again could be an interference with Articles 8 and 9 of the European Convention on Human Rights (ETS No. 5) on the right to respect for private and family life and respect for freedom of thought, conscience and religion respectively. These are not absolute rights and interference can in some cases be justified to protect individual or public healthNote. Article 26 of the Oviedo Convention provides for possible exception to the exercise of rights and protective provisions when the aim is to protect collective interests, and these include the protection of public health. However, any such restriction must be prescribed by law and be necessary in a democratic society for the protection of the collective interest at stake. These conditions are to be interpreted in the light of the criteria established by the European Court of Human Rights, in particular those of necessity and proportionality.
61 Bu nedenle, normal koşullar altında aşılamanın bir kişiye zorlanamayacağı açıktır. Bununla birlikte, bazıları aşıların zorunlu olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi, örneğin yaşlılar ve Covid-19 nedeniyle ağır hastalık veya ölüm riski yüksek olan kişilerle çalışmak veya onlara bakmak için bir koşul olarak. Bu yine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (ETS No. 5) sırasıyla özel hayata ve aile hayatına saygı ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne saygı hakkına ilişkin 8. ve 9. maddelerine bir müdahale olabilir. Bunlar mutlak haklar değildir ve müdahale bazı durumlarda birey veya halk sağlığını korumak için haklı görülebilir. Oviedo Sözleşmesinin 26. Maddesi, amaç toplu çıkarları korumak olduğunda hakların ve koruyucu hükümlerin kullanılmasına olası istisnalar sağlar ve bunlar halk sağlığının korunmasını içerir. Bununla birlikte, bu tür herhangi bir kısıtlama yasayla belirlenmeli ve söz konusu kolektif çıkarların korunması için demokratik bir toplumda gerekli olmalıdır. Bu koşullar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından belirlenen kriterler, özellikle de gereklilik ve orantılılık kriterleri ışığında yorumlanmalıdır.
Hiç yorum yok: